Отрывкі з кнігі
«Вандроўкі па Беларусі:
магічны даведнік
(другая рэдакцыя)»

Пра аўтара:

Чінгіз Палетаеў — пісьменьнік, рэдактар, перакладчык і лінгвіст. Нарадзіўся і вырас у Менску, зараз жыве і працуе ў Нямеччыне. У сваіх тэкстах звяртаецца да сымбалізму, лімінальнасьці прасторы і часу, фантастыкі, магічнага рэалізму.
Отрывкі з кнігі
«Вандроўкі па Беларусі:
магічны даведнік
(другая рэдакцыя)»
... З раздзела «Флора Беларусі»
Вопрекі распространённому мненію, в наше время Папараць-кветку найці можна не только ў лесах. В сезон цветенія она проізрастает также в тіхіх жілых дворах, крупных парках вдалі от водоёмов, а также в местах, где пролівалась кровь. Летом 2011-го года буйное цветеніе Папараць-кветкі фіксіровалі в раёне Трактарнага Завода і неподалёку от станцыі метро «Партызанская». Рост Папараць-кветкі сквозь дыры в асфальце является скорее ісключеніем, чем правілом, однако подобные случаі фіксіровалісь на процяженіі 2020-го года в самых неожіданных местах.

Разумеется, добыть Папараць-кветку можно также і інымі способамі. Те, кто упусцілі сезон цветенія, ілі просто не уверены в своём навыке сбора трав, могут пріобресті сушёную Папараць-кветку в любое время года у прадавцоў. В століце для этого вы можете обратіться в соответсвующій отдел ГУМа (для полученія інфармацыі о местах сбыта сушёной Папараць-кветкі в другіх населённых пунктах, обраціцесь в справочное бюро на месце — прім. рэд.). Перед походом в магазін убедітесь, что чётко понімаете целі і намеренія в своей работе с растеніем, іначе отдел не будет для вас открыт. Не забудьте также, что беларускія рублі не прінімаются в качестве оплаты за этот товар. О решеніі этіх вапросаў стоіт позаботіцца загодя.В цёплое время года сушёную Папараць-кветку отыскать можно і на Камароўскам рынке. Ваш оріенцір — открытый павільон. Там шукайце тех, хто находітся в образе старушек, продающіх коренья і травы. Шірокій ассортімент іх товаров не оставіт равнодушнымі даже самых прівередлівых любітелей ботанікі. Важно: еслі во время поіска вы обошлі павільон уже тріжды, но так і не обнаружілі нужной стойкі, немедленно покіньце рынак і больш не вяртайцеся ў раён Камароўкі ў гэтым месяцы. Еслі же вам удалось найті нужную стойку, памятайце: з «жанчынамі» размаўляць можна выключна па-беларуску.

... З раздзела «Навакольнае асяроддзе: горад»
Как і любой старый метрополітен, Мінское метро отлічается багатай фауной, сформіровавшейся за последніе несколько веков с начала застроек, которые, в свою очередь, вызвалі міграцію существ із іх естественной среды обітанія в гарацкую. Одні із относітельно новых обітацелей Мінскага метро — цыцохі. Вопрекі народному поверью, эті жабы не імеют грудзей і, следовательно, не могут душыць імі ні детей, ні дарослых. Цыцохі, как правіло, безобідны і не нападают на людзей. Оні, однако, действітельно покрыты слоем железа толщіной пріблізітельно в 2 см., который в теченіе жізні жабы образует на поверхності её кожі крупные бугоркі. Аснаўное место обітанія цыцох в метро — колонны на станцыі «Плошча Перамогі». Цыцохі пуглівы і практіческі нікогда не показываются людзям в часы работы метрапалітэна. Еслі на станцыі вы вдруг увіделі такую жабу — не панікуйце. Скорее всего, она выпала із своего гнезда во время сна. Іногда вібрацыя, вызванная шевеленіем поездов, выбрасывает цыцох наружу, пока оні продолжают спаць. Паденіе редко будіт жабу, ведущую преімущественно ночной образ жізні. Однако, в последнее время учасцілісь случаі наблюденія этіх жаб в дневное время суток. Спецыялісты связывают это с постепенным расшіреніем іх ареала обітанія. Мігріруют цыцохі как раз в дневное время, в часы работы метрапалітэна, бо так ім легче переходіть с места на место, как і нам. Новые ареалы обітанія цыцох включают в себя, но не ісчерпываются пустующімі отсекамі ТЦ «Купалаўскі», білетнымі кассамі, цветочнымі магазінамі. Прі встрече с такой жабой не взаімодействуйце с ней і быстро отведіте взгляд, чтобы дать ей скрыться.
... З раздзела «Вандроўкі па-за Беларусь»
Одно із любімых развлеченій всякого беларуса — это, несомненно, дневная паездка ў Вільнюс. Беларусы і беларускі выезжают в суседнюю Вільню, каб пабачыць сяброў і сваякоў ці купіць сырок з макам. Да Вільні можно дабрацца разнымі спосабамі: напрімер, на собственном аўтамабіле, поезде ілі аўтобусе. В отлічіе от комфортного, но недешёвого поезда, аўтобусные рэйсы доступны фінансово і пракціческі не уступают поездам в удобстве. Ежедневно множество аўтобусных рейсов отходіт з главного аўтавакзала на вул. Бабруйскай. Поездкі проходят в любое время суток. Дорога до Вільні, не счітая погранперехода, занімает около трёх-четырёх часоў.
Есть, однако, і своі сложності в бюджетном аўтобусном путешествіі. В прігранічном населённом пункце Ашмяны в аўтобус нередко подсажіваются «челночніцы» — женщіны, везущіе контрабандный товар, чаще всего сігареты. Іх тактіка заключается в вовлеченіі остальных пассажіров в схему: обычно оні просят всех, кто находітся в аўтобусе, взять две пачкі сігарет на время прохожденія погранічного контроля (две пачкі являются максімумом для легального ввоза сігарет на тэрыторыю ЕС для одного человека — прім. рэд.). Формально сотруднікі таможні не могут улічіть такую торговку в мошеннічестве, даже еслі відят, что одінаковые пачкі сігарет прісутствуют у каждого пассажіра рейса. Мы не рекомендуем помогаць «челночніцам» в провозе нелегального товара.

Существует, однако, ісключеніе, о котором мы обязаны предупредіть нашего чітателя. У Ашмянах к вам может подсесць «челночніца» в віде женщіны в красном пуховіке (цвет волос, рост, фігура, форма ліца і іные прізнакі непостоянны). В отлічіе от обычных «челночніц», вовлекающіх в своё дело максімальное чісло пассажіров, она подсажівается і заводіт беседу только с однім человеком. Еслі такая женщіна вошла ў ваш аўтобус, но подсела не к вам, не прівлекайце её вніманія.

Последствія её контакта с более чем однім человеком за поездку ещё недостаточно ізучены, чтобы сделать чёткій вывод о безопасності этого працэса. Еслі же она подсела к вам, мы рекомендуем согласіться на её просьбу. Она попросіт вас забрать на время погранічного контроля всего лішь одну пачку сігарет «Народныя» (красная пачка с ізображеніем аіста, взлетающего вверх). Сотруднікі таможні не обратят на эту пачку нікакого вніманія, а по прохожденіі літовской таможні вы увідіте, что «челночніцы» в красном пуховіке в вашем аўтобусе больше нет. Ні водітель, ні другіе пассажіры не вспомнят о прісутствіі этой женщіны.
Пачка сігарет «Народныя» останется у вас. Тем не менее, не спешіте её открывать ілі же, еслі вы не куріце, выбрасывать сігареты. Держіте закрытую пачку в кармане до возвращенія із Літвы ў Беларусь — как мінімум до полнага прохожденія беларускай граніцы, а лепш до Ашмян. Эта пачка — гарант вашего возвращенія домой. Она поможет вам вернуться іменно в ту Беларусь, із которой вы выехалі. На обратном пуці, сразу после прохожденія погранперехода сігареты «Народныя» теряют всякій потенціал, помімо очевідного воздействія табачной продукціі на человеческій організм, і могут быть іспользованы по назначенію. Помніце, аднак, што куреніе вредіт вашему здоровью: дасканальна азнакомьцесь с ріскамі і процівопоказаніямі прежде, чем заводіть эту прівычку.

Точно не ізвестно, что проісходіт с темі, кто отказалісь пріняць у «челночніцы» пачку сігарет «Народныя». Существует множество теорій, ні одна із которых пока не может быць проверена досконально (см. раздзел «Ізмеренія», глава «Верагоднасці» ў дадатковам даведніке «Адносіны прасторы і часу» — прім. рэд.). Браць ілі не браць у «челночніцы» пачку «Народных» — рэшаць вам. Некоторые людзі отказывалі ей в надежде попасть на обратном пуці в лучшій варіант реальнасці. Узнать об іх опыте, к сожаленію, мы не можем. Нельзя с уверенностью заявіть, что случайный варіант будет лучше ілі хуже «орігінального». Поэтому преждзе, чем браць на себя ріск, падумайце: ці хочаце вы вяртацца не ў сваю Беларусь?

Made on
Tilda